Dołącz do czytelników
Brak wyników

Before the test

22 grudnia 2017

NR 2 (Grudzień 2017)

Raport!
Trudności i wnioski z egzaminu maturalnego 2017

Trudności zdających maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym

 • Najniższy wynik maturzyści uzyskali za zadania sprawdzające znajomość środków językowych. 
 •  W zadaniach ze słuchu uczniowie, którzy zaznaczali błędne odpowiedzi, prawdopodobnie nie zwrócili uwagi na fragment podkreślony w trzonie polecenia i wybierali odpowiedzi w oparciu o powtarzające się w nagraniu i zadaniu wyrażenia. Należy zawsze przypominać uczniom o przeczytaniu polecenia do końca i precyzyjnym wykonaniu zadania.
 • W obszarze rozumienia tekstów pisanych stosunkowo trudne okazały się zadania wymagające określenia głównej myśli tekstu. Pomocne będzie tutaj ćwiczenie czytania globalnego, krótkie streszczenia tekstu, pytania o jego ogólną myśl.
 • Analiza wyników uzyskanych przez zdających za wypowiedź pisemną pokazuje, że absolwenci dobrze radzą sobie z tworzeniem własnego tekstu. Jednak zdarzały się też prace, których autorzy nie wykonali w pełni postawionego przed nimi zadania. Aby pomóc w tym przypadku uczniowi, należy tak często jak to możliwe ćwiczyć poprawną argumentację i umiejętność spełniana poszczególnych podpunktów, zadając prace pisemną z tak zwanych krótkich form pisemnych. Omawiać konkretne przykłady błędów lub niepoprawnego rozwijania podpunktów w pracy na tablicy wspólnie z uczniami. Uczulać na odpowiednią liczbę podawanych przykładów.
 • Podobnie jak w latach ubiegłych, zdający uzyskali niższe wyniki w kryterium zakresu środków językowych oraz poprawności środków językowych niż w kryterium treści oraz spójności i logiki wypowiedzi. Należy często powtarzać struktury leksykalno-językowe i zwracać uwagę na ich użycie na konkretnych przykładach.

Trudności zdających maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

 • Zdający uzyskali najwyższe wyniki za zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych. Nieco gorzej poradzili sobie z rozumieniem ze słuchu oraz tworzeniem wypowiedzi pisemnej. Najniższy wynik uzyskali za zadania sprawdzające znajomość środków językowych.
 • W obszarze rozumienia ze słuchu, zdający nieco lepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi ogólne rozumienie tekstu niż z tymi, które wymagały znalezienia określonych informacji w tekście. Trudniejsze okazało się też zadanie, które sprawdzało umiejętność określania głównej myśli tekstu.
 • Wyniki maturzystów uzyskane za zadania sprawdzające umiejętność znajdowania określonych informacji w tekście były zróżnicowane (od 55% do 82% poprawnych odpowiedzi).
 • Najtrudniejsze dla tegorocznych maturzystów okazały się zadania sprawdzające znajomość środków językowych (średni wynik – 37%). Zdający uzyskali wyższe wyniki za zdania oparte na tekście niż za transformacje zdań. 
 • Wyniki pokazują, że zdający lepiej radzą sobie z lukami, w których sprawdzana jest znajomość typowych wyrażeń lub zagadnień gramatycznych, a niższe wyniki uzyskują, jeśli uzupełnienie luki jest w większym stopniu uzależnione od zrozumienia tekstu. 
 • W obszarze wypowiedź pisemna najwyższy średni wynik zdający uzyskali w kryterium spójności i logiki wypowiedzi. W kryteriach: zakres środków językowych oraz poprawność środków językowych wyniki były niższe. Bardzo często wypowiedzi maturzystów były dość ubogie leksykalnie i mało precyzyjne, a błędy językowe i ortograficzne popełnione przez zdających zakłócały komunikację.


Wnioski

 • Wybory zdających w zadaniach zamkniętych pokazują, że często udzielają oni odpowiedzi na podstawie pojedynczych słów powtarzających się w tekście słuchanym lub czytanym i zadaniu, a za mało uwagi zwracają na kontekst, w jakim te wyrazy występują. Bardzo ważne jest, aby przygotowując uczniów do egzaminu, zachęcać ich do wnikliwej analizy powiązań między tekstem a zadaniem. Powinni oni być w stanie wskazać fragment tekstu, kt...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy