Dołącz do czytelników
Brak wyników

Before the test

22 grudnia 2017

NR 2 (Grudzień 2017)

Raport!
Trudności i wnioski z egzaminu maturalnego 2017

Trudności zdających maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym

 • Najniższy wynik maturzyści uzyskali za zadania sprawdzające znajomość środków językowych. 
 •  W zadaniach ze słuchu uczniowie, którzy zaznaczali błędne odpowiedzi, prawdopodobnie nie zwrócili uwagi na fragment podkreślony w trzonie polecenia i wybierali odpowiedzi w oparciu o powtarzające się w nagraniu i zadaniu wyrażenia. Należy zawsze przypominać uczniom o przeczytaniu polecenia do końca i precyzyjnym wykonaniu zadania.
 • W obszarze rozumienia tekstów pisanych stosunkowo trudne okazały się zadania wymagające określenia głównej myśli tekstu. Pomocne będzie tutaj ćwiczenie czytania globalnego, krótkie streszczenia tekstu, pytania o jego ogólną myśl.
 • Analiza wyników uzyskanych przez zdających za wypowiedź pisemną pokazuje, że absolwenci dobrze radzą sobie z tworzeniem własnego tekstu. Jednak zdarzały się też prace, których autorzy nie wykonali w pełni postawionego przed nimi zadania. Aby pomóc w tym przypadku uczniowi, należy tak często jak to możliwe ćwiczyć poprawną argumentację i umiejętność spełniana poszczególnych podpunktów, zadając prace pisemną z tak zwanych krótkich form pisemnych. Omawiać konkretne przykłady błędów lub niepoprawnego rozwijania podpunktów w pracy na tablicy wspólnie z uczniami. Uczulać na odpowiednią liczbę podawanych przykładów.
 • Podobnie jak w latach ubiegłych, zdający uzyskali niższe wyniki w kryterium zakresu środków językowych oraz poprawności środków językowych niż w kryterium treści oraz spójności i logiki wypowiedzi. Należy często powtarzać struktury leksykalno-językowe i zwracać uwagę na ich użycie na konkretnych przykładach.

Trudności zdających maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

 • Zdający uzyskali najwyższe wyniki za zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych. Nieco gorzej poradzili sobie z rozumieniem ze słuchu oraz tworzeniem wypowiedzi pisemnej. Najniższy wynik uzyskali za zadania sprawdzające znajomość środków językowych.
 • W obszarze rozumienia ze słuchu, zdający nieco lepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi ogólne rozumienie tekstu niż z tymi, które wymagały znalezienia określonych informacji w tekście. Trudniejsze okazało się też zadanie, które sprawdzało umiejętność określania głównej myśli tekstu.
 • Wyniki maturzystów uzyskane za zadania sprawdzające umiejętność znajdowania określonych informacji w tekście były zróżnicowane (od 55% do 82% poprawnych odpowiedzi).
 • Najtrudniejsze dla tegorocznych maturzystów okazały się zadania sprawdzające znajomość środków językowych (średni wynik – 37%). Zdający uzyskali wyższe wyniki za zdania oparte na tekście niż za transformacje zdań. 
 • Wyniki pokazują, że zdający lepiej radzą sobie z lukami, w których sprawdzana jest znajomość typowych wyrażeń lub zagadnień gramatycznych, a niższe wyniki uzyskują, jeśli uzupełnienie luki jest w większym stopniu uzależnione od zrozumienia tekstu. 
 • W obszarze wypowiedź pisemna najwyższy średni wynik zdający uzyskali w kryterium spójności i logiki wypowiedzi. W kryteriach: zakres środków językowych oraz poprawność środków językowych wyniki były niższe. Bardzo często wypowiedzi maturzystów były dość ubogie leksykalnie i mało precyzyjne, a błędy językowe i ortograficzne popełnione przez zdających zakłócały komunikację.


Wnioski

 • Wybory zdających w zadaniach zamkniętych pokazują, że często udzielają oni odpowiedzi na podstawie pojedynczych słów powtarzających się w tekście słuchanym lub czytanym i zadaniu, a za mało uwagi zwracają na kontekst, w jakim te wyrazy występują. Bardzo ważne jest, aby przygotowując uczniów do egzaminu, zachęcać ich do wnikliwej analizy powiązań między tekstem a zadaniem. Powinni oni być w stanie wskazać fragment tekstu, który uzasadnia wybór poprawnej odpowiedzi oraz podać powody odrzucenia pozostałych opcji. Ważne jest też, aby zdający po wybraniu poprawnej odpowiedzi upewnili się, że żaden jej element nie jest sprzeczny z tekstem, ponieważ aby odpowiedź była uznana za poprawną, musi w pełni wynikać z tekstu. 
 • Rozumienie tekstów ze słuchu należy ćwiczyć często i to z wykorzystaniem możliwie jak najmniej adaptowanych tekstów. Polecam materiały radiowe BBC.
 • Wyniki egzaminu pokazują, że zdający dość dobrze radzą sobie z zadaniami sprawdzającymi ogólne rozumienie tekstu, jednak wyraźnie widać, że zwykle łatwiejsze są dla nich zadania wymagające określenia kontekstu sytuacyjnego lub intencji nadawcy tekstu niż zadania spra...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy