Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

18 czerwca 2018

NR 5 (Czerwiec 2018)

Cykl Kolba, czyli jak uczą się dorośli?

0 1254

Dorośli uczą się inaczej niż dzieci. Mają inne potrzeby i cele oraz kierują nimi odmienne motywacje. Aby móc efektywnie nauczać starszą grupę wiekową, trzeba poznać też mechanizm, w ramach którego zachodzi u nich proces uczenia się. 

ako dorośli ludzie najlepiej uczymy się przez doświadczanie. Nauka języka angielskiego nabiera prawdziwego sensu, gdy możemy użyć go w praktyce, tak jak podczas urlopu za granicą lub uczestnicząc w rozmowie kwalifikacyjnej. Jednak samo doświadczanie nie gwarantuje sukcesu. Potrzebne są jeszcze wnioski, wiedza i jej zastosowanie, by każda kolejna próba komunikacji była coraz lepsza. Te cztery kluczowe elementy tworzą razem cykl uczenia się przez doświadczanie, znany inaczej jako cykl Kolba.

POLECAMY

Jak uczą się dorośli?

Według psychologa Davida Kolba, propagatora modelu Experiential Learning, uczenie się dorosłych zachodzi w cyklu czterech kroków: doświadczania (concrete experience), refleksji (reflective observation), teorii (abstract conceptualization) i zastosowania (active experimentation).
Przykładowo więc uczenie się wymowy angielskiego słowa może w cyklu Kolba rozpocząć się od usłyszenia i rozpoznania słowa wymówionego przez nauczyciela (doświadczenie). Uczeń zastanawia się, jak poprawnie wymówić nowe słowo (refleksja), a nauczyciel rozwiewa jego wątpliwości, dokonując demonstracji oraz wyjaśniając, jak wymawiać poszczególne elementy i gdzie postawić akcent (teoria). W kolejnym kroku uczeń podejmuje samodzielne próby powtórzenia poszczególnych głosek (zastosowanie) i samodzielnie wymawia całe słowo (doświadczenie). Tu znów przychodzi refleksja nad poprawnością wymowy w podjętej próbie, przypomnienie sobie wyjaśnień nauczyciela (teoria) i tak cykl się powtarza.
Według Kolba nie jest istotne, od której fazy rozpoczyna się cały proces, jednak ważne jest zachowanie kolejnych kroków. Cykl może powtarzać się jedno- lub wielokrotnie, w zależności od tego, ile uwagi potrzeba na opanowanie konkretnej umiejętności. Tak więc nauczenie się wymowy pojedynczego słowa może przebiec w jednym cyklu, podczas gdy sprawne stosowanie pierwszego okresu warunkowego będzie wymagało wielokrotnego doświadczania, refleksji, odniesienia do teorii i zastosowania.
Każda z faz cyklu Kolba wiąże się z innym rodzajem aktywności podejmowanej przez osobę uczącą się. Na tej podstawie Honey i Mumford wyróżniają cztery typy uczniów dorosłych, z których każdy charakteryzuje się skłonnością do wykorzystywania jednej lub dwóch z faz w sposób bardziej efektywny niż pozostałych. W naszej grupie zajęciowej mogą znaleźć się więc teoretycy, praktycy, aktywiści i typy refleksyjne.

Teoretycy, jak łatwo się domyślić, lubią zagłębiać się w teorię poznawanych zagadnień. Język obcy traktują jak uporządkowany system i w poznawaniu go doszukują się prawidłowości i logiki. Zadają dociekliwe pytania i świetnie rozumieją abstrakcyjne koncepcje. Podczas zajęć wolą podążać za usystematyzowanym porządkiem aktywności i poświęcają dużo uwagi szczegółom. Ich efektywnej nauce sprzyja rozwiązywanie zadań zamkniętych, uzupełnianie testów, udział w dyskusjach i wyrażanie swoich idei. 
Praktycy chętnie angażują się w działania, które w sposób bezpośredni związane są z ich zawodem lub które mogą wykorzystać w realnych sytuacjach komunikacyjnych. Interesują ich studia przypadków i przykłady. Lubią symulacje i ćwiczenia na odgrywanie ról.
Aktywiści to uczniowie, którzy czują potrzebę kontrolowania przebiegu zajęć i podejmowania decyzji. Wolą dużo bardziej czynności, w których mogą wykazać się aktywnością, niż te, w których byliby biernymi obserwatorami. Cenią sobie spontaniczność ponad ład i przestrzeganie porządku. Są uczniami, którzy chętnie podejmują ryzyko, np. nie boją się prób używania struktur językowych, których jeszcze dobrze nie znają. Podczas zajęć dobrze odnajdują się w pracach grupowych, grach i w odgrywaniu ról. W poznawaniu języka obcego pomaga im samodzielne odkrywanie jego prawidłowości. Ich ulubione aktywności związane są z praktycznym i twórczym rozwiązywaniem problemów. 
Uczniowie refleksyjni potrzebują czasu na przygotowanie się do działania. Najlepiej czują się, gdy nauczyciel zapewnia im moment na przemyślenie swojego stanowiska, przypomnienie sobie konstrukcji leksykalnych lub gramatycznych, które powinni użyć czy też wcześniejsze przygotowanie swoich wypowiedzi. Dobrze odnajdują się na biernym stanowisku, np.: czytając teksty, słuchając nagrania lub oglądając filmy, którym towarzyszy późniejsza ocena i analiza. Lubią też poddawać się samoocenie.
Według badań Honey’a i Mumforda 70% uczniów wykorzystuje efektywnie jeden lub dwa określone style uczenia się. Zaledwie 2% uczniów w jednakowo efektywny sposób uczy się wszystkimi czterema stylami. Pomimo tych preferencji każdy powinien poddawać się działaniom opartym również na niepreferowanych stylach, aby tym samym ćwiczyć różne techniki uczenia się i zwiększać efektywność nauki. Dodatkowo, Coffield twierdzi, że style uczenia się nie są stałe i preferencje uczniów mogą ulegać zmianie. Zatem warto podążać za wszystkimi fazami cyklu Kolba.
Znając preferencje ucznia na zajęciach indywidualnych, można zwrócić szczególną uwagę na obecność aktywności z zakresu jego preferowanego stylu/(-ów) uczenia się. Jednak w grupie zapewne znajdą się uczniowie o różnych skłonnościach, więc warto – zgodnie z założeniami uczenia się przez doświadczanie – upewnić się, że zostają podjęte aktywności z wszystkich czterech elementów cyklu we właściwej kolejności – niezależnie od tego, która faza występuje jako pierwsza.

Cykl Kolba rozpoczęty w dowolnych fazach na zajęciach o różnym charakterze

Teoria: uczniowie słuchają wyjaśnień nauczyciela odnośnie do stopniowania czasowników regularnych, śledząc ten mechanizm na uporządkowanym diagramie.
Zastosowanie: uczniowie samodzielnie stopniują wybrane przymiotniki.
Doświadczenie: uczniowie porównują do siebie przedmioty występujące w klasie lub przedstawione na obrazkach. Samodzielnie tworzą i zapisują krótkie wypowiedzi, np. A plane is faster than a car. 
Refleksja: uczniow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy