Dołącz do czytelników
Brak wyników

Horyzonty anglistyki

8 kwietnia 2022

NR 28 (Kwiecień 2022)

Egzaminy Cambridge Main Suite: First, Advanced, Proficiency. Jak się do nich przygotować?

0 126

Najpopularniejszymi egzaminami Cambridge są: First (FCE), Advanced (CAE) oraz Proficiency (CPE). Wszystkie trzy stanowią grupę egzaminów określaną jako Main Suite. Przeznaczone są dla najbardziej zaawansowanych uczniów, którzy potrzebują poświadczenia zdobytej wiedzy i umiejętności z języka angielskiego na poziomach od B2 do C2. 

Dostępność egzaminów


Co prawda egzaminy nie mają ograniczenia wiekowego, jednakże już jakiś czas temu Cambridge wyszło naprzeciw młodszym kandydatom i stworzyło wersję First for Schools, gdzie tematyka i zagadnienia bliższe są osobom we wczesnym wieku nastoletnim, uczęszczającym do szkół średnich. Takiej wersji dla egzaminów Advanced oraz Proficiency jeszcze nie ma. Warto wziąć pod uwagę fakt, że pomimo istnienia wersji For Schools, kandydaci, przede wszystkim podczas części ustnej, będą proszeni o wyrażenie swojej opinii na tematy z różnych dziedzin życia. Dlatego, o ile zdający mogą spełniać wszystkie kryteria językowe, o tyle ich dojrzałość może nieco przeszkodzić w osiągnięciu sukcesu.

Jednocześnie warto pamiętać o tym, że do zaliczenia żadnego z tych egzaminów nie jest konieczne zdobycie certyfikatu Cambridge z któregokolwiek egzaminu stojącego na niższym szczeblu zaawansowania językowego. Oznacza to, że do 'Firsta' możemy śmiało podchodzić bez posiadania certyfikatu PET, a do egzaminu Advanced bez zaliczonego FCE itd. Może to się okazać niezwykle przydatne dla kandydatów, którzy potrzebują jeszcze nieco więcej czasu, by „dojrzeć” do egzaminu. Niemniej warto mieć w swojej kolekcji jak najwięcej certyfikatów.

POLECAMY


Co daje otrzymanie certyfikatu po egzaminie Cambridge?


Egzaminy Cambridge Main Suite mają już tak doskonałą renomę i są tak bardzo rozpoznawalne, że w praktyce niewiele osób próbuje dociec, co zdobycie takiego certyfikatu daje poza otrzymaniem dokumentu, samozadowoleniem i dumą rodziców, dziadków czy innej części rodziny, która być może sfinansowała kurs przygotowawczy oraz egzamin. Co tak naprawdę daje otrzymanie certyfikatu na danym poziomie?

Zdanie egzaminu First (FCE) na poziomie B2 podnosi szansę na dostanie pracy w firmie, gdzie językiem niezbędnym w komunikacji jest angielski. Pozwala na wzięcie udziału w kursie wstępnym, przygotowującym do studiowania w języku angielskim. W zależności od statutu i regulaminu uczelni wyższych w Polsce, pozwala na zaliczenie zajęć z języka angielskiego i zwolnienie z końcowego egzaminu. Jest także brany pod uwagę przy kwalifikacji w programach wymiany międzyuczelnianej. Honoruje go Urząd Służby Cywilnej, jeśli chodzi o wymagania dotyczące aplikantów na pracowników polskiej służby cywilnej oraz MEN jako potwierdzenie wymaganej znajomości języka od pilotów wycieczek. FCE umożliwia też rozpoczęcie studiów pierwszego stopnia w języku angielskim w niektórych krajach nieanglojęzycznych.

Zdanie egzaminu Advanced (CAE) na poziomie C1 pozwala stwierdzić pracodawcom i wykładowcom uczelni wyższych, że posiadacz tego certyfikatu posługuje się językiem angielskim płynnie w rozmaitych sytuacjach. Korzyści płynące z otrzymania certyfikatu na tym poziomie są identyczne jak te wynikające ze zdania egzaminu First (FCE), ale i rozszerzone o kilka bonusów: CAE jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego. Honorują go także prawie wszystkie uczelnie brytyjskie podczas rekrutacji na studia. Pozwala uzyskać do 70 dodatkowych punktów UCAS Tariff i jest niezbędny podczas rekrutacji na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii. Zwiększa także szanse na uzyskanie wizy studenckiej do Australii oraz zdobycia lepszego miejsca na rekrutacji do uczelni wyższych w USA i Kanadzie.

Zdanie egzaminu Proficiency (CPE) C2, poza korzyściami już wymienionymi, jest dowodem dla pracodawców, że posiadacz certyfikatu odnajdzie się w każdej językowej sytuacji. Co więcej, CPE daje możliwość rozpoczęcia studiów podyplomowych lub doktoranckich na anglojęzycznym uniwersytecie

Co ciekawe, zdobycie certyfikatu na którymkolwiek z poziomów nie zwalnia ani z egzaminu ósmoklasisty, ani z matury. Nie jest także brany pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich i często bywa niezauważany przez nauczycieli języka angielskiego podczas wystawiania ocen śródrocznych lub końcoworocznych, ale na ten ostatni punkt mamy akurat duży wpływ.

Format egzaminów Main Suite


Egzaminy Main Suite podzielone są na 4 części.

 1. Reading oraz Use of English: od 75 minut na egzaminie FCE do 90 minut na CAE i CPE. Ta część egzaminu, poprzez różnego typu zadania, sprawdza, jak kandydaci radzą sobie z rozumieniem różnego rodzaju tekstów: od artykułów w gazetach i czasopismach po beletrystykę.

  Testowany tutaj jest także stopień zaawansowania używania rozmaitych konstrukcji gramatycznych i słownictwa.
   
 2. Writing: od 80 minut na FCE do 90 minut na CAE i CPE. W tej części kandydaci proszeni są o napisanie dwóch różnych tekstów z zachowaniem wszelkich zasad stylistycznych, kompozycyjnych oraz leksykalno-gramatycznych. Rodzaje tekstów, które mogą pojawić się na egzaminach to między innymi: esej, raport, recenzja czy opowiadanie.
   
 3. Listening: około 40 minut. Sprawdza u kandydatów umiejętność śledzenia, rozumienia i odnajdywania szczegółowych informacji w dialogach, wykładach czy przemówieniach.
   
 4. Speaking: od 14 do 16 minut w zależności od egzaminu – zdawane w parach z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów – jednego oceniającego i jednego rozmawiającego z kandydatami. Speaking sprawdza oczywiście umiejętność skutecznego komuni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy