Dołącz do czytelników
Brak wyników

Horyzonty anglistyki

10 grudnia 2019

NR 14 (Grudzień 2019)

Nowa szkoła ponadpodstawowa – nowe wyzwania dla językowców

0 515

We wrześniu 2019 nauczyciele szkół ponadpodstawowych powitali w progach swoich szkół uczniów po ośmioklasowej szkole podstawowej. Trzeba było uważnie wczytać się w nową podstawę programową, wybrać podręczniki z numerem dopuszczenia oraz przygotować programy nauczania zgodne z jej treściami – wymaganiami ogólnymi i treściami szczegółowymi. To na pewno skok w nieznane, jednak zmiany trudno określić mianem rewolucyjnych. Poniżej przedstawiam krótkie kompendium przedstawiające najważniejsze z nich.

POLECAMY

 • Podniesienie poziomu znajomości pierwszego języka obcego (określony poziom docelowy w oparciu o ESOK – Europejski System Opisu Kształcenia Językowego i zmiana treści wymagań szczegółowych)
 • Poszerzenie i zmiana zakresów tematycznych wymagań szczegółowych
 • Wyższy poziom egzaminu maturalnego i nowe typy zadań
 • Nowe warunki realizacji podstawy programowej
 • Nacisk na wykorzystanie materiałów autentycznych i narzędzi TIK
 • Nacisk na rozwój kompetencji „Life Skills” i komunikacji 

Docelowy poziom języka

Dla wariantu III.1.P poziom docelowy to B1+/B2, natomiast dla wariantu III.1.R – poziom B2+/C1. Pierwszy poziom odnosi się do umiejętności receptywnych, czyli rozumienia treści (czytanych przez ucznia lub słuchanych), drugi natomiast do umiejętności produktywnych, czyli pisania, mówienia i interakcji. Jeśli chodzi o zmiany w zapisach, nie zmieniły się one znacząco. Pojawiło się słownictwo wskazujące na podniesienie wymagań w realizacji treści szczegółowych, np. z „prosty” na „o umiarkowanym poziomie złożoności” czy „w miarę rozwinięty zasób” stał się „dość bogatym zasobem”, w wielu miejscach zlikwidowano określenia typu: „bardzo krótkie” lub „proste”.
 

Zakresy tematyczne

Uczniowie realizujący podstawę programową w wariantach dotyczących pierwszego języka obcego będą realizowali treści z zakresu 14 obszarów tematycznych. W kilku przypadkach zmianie uległo nazewnictwo:

 1. człowiek, 
 2. miejsce zamieszkania (stara podstawa programowa: dom),
 3. edukacja (dawniej: szkoła), 
 4. praca, 
 5. życie prywatne (dawniej: życie rodzinne i towarzyskie), 
 6. żywienie, 
 7. zakupy i usługi, 
 8. podróżowanie i turystyka, 
 9. kultura, 
 10. sport, 
 11. zdrowie, 
 12. nauka i technika, 
 13. świat przyrody, 
 14. państwo i społeczeństw


Uwaga! W obu wariantach podstawy brakuje zakresu tematycznego „Elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej” – będzie on realizowany jako umiejętność. Jak mówi zapis w podstawie programowej: 
 

„Uczeń posiada: 

 1. podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego; 
 2. świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową”.


Matura

Wyższy poziom docelowy języka oraz nowe wymagania ogólne i szczegółowe zdeterminują nowe typy zadań egzaminacyjnych. Do nowej matury po raz pierwszy przystąpią absolwenci licealnego rocznika 2022/2023. Możemy się spodziewać:

 • przetwarzania, mediacji językowej, a co za tym idzie – większej liczby zadań otwartych („Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie: przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim”),
 • prezentacji na maturze ustnej („Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie: przedstawia publicznie w języku obcym wcześniej przygotowany materiał, np. prezentację, film”),
 • większego nacisku na komunikację i poprawność językową (w warunkach i sposobie realizacji czytamy: „Skuteczne porozumiewanie się w języku obcym nowożytnym – zarówno w mowie, j...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy