Dołącz do czytelników
Brak wyników

Horyzonty anglistyki

11 czerwca 2019

NR 11 (Czerwiec 2019)

Edukacja globalna w praktyce, czyli czas na scenariusz

0 529

Wiek XXI niesie za sobą nie tylko nieograniczony dostęp do informacji oraz rozwój technologiczny, to także wyzwania współczesnego świata, które powinien podejmować każdy świadomy mieszkaniec naszej planety.

Jednym z ważniejszych wyzwań współczesności jest osiągnięcie do roku 2030 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które w 2015  r. przyjęły wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zawiera 17 Celów oraz 169 zadań, które mają być osiągnięte przez świat do 2030 r. Dzięki ich realizacji przyczynimy się do wyeliminowania ubóstwa i głodu na całym świecie, poprawimy jakość życia i zdrowia, zapewnimy edukację wysokiej jakości, doprowadzimy do równości płci, zapewnimy dostęp do wody i godziwych warunków sanitarnych oraz źródeł energii wszystkim ludziom, a także zadbamy o zrównoważony wzrost gospodarczy i godną pracę dla każdego mieszkańca naszej planety. Ponadto podejmiemy działania mające na celu uprzemysłowienie, rozwój miast, zmniejszanie różnic między krajami, zapewnienie zrównoważonej produkcji i konsumpcji, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ochronę życia pod wodą i na lądzie, promowanie pokoju i sprawiedliwości oraz nieustanną pracę rzecz globalnego partnerstwa1. 

Aby uczniowie wiedzieli, czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju, należy, realizując cele i treści wynikające z podstawy programowej, włączać edukację globalną do codziennej praktyki nauczycielskiej, edukację, która wyjaśnia, czym są współzależności, na czym polegają wzajemne powiązania i przenikanie się wielu systemów: kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych2. 

Każdy z proponowanych scenariuszy lekcji wyposaża uczniów w umiejętności językowe określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego i jednocześnie daje uczniom wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata i pozostawia ich z refleksją, że przyczyniając się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, sprawiają, że świat staje się lepszym miejscem dla nich samych oraz ich przyszłych dzieci i wnuków. 

Dwunasty Cel, którego dotyczy poniższy scenariusz lekcji, zakłada osiągnięcie równowagi w obszarze konsumpcji i produkcji. Uczniowie są konsumentami, w przyszłości ich rola może ulec zmianie i jako producenci będą mieli jeszcze większy wpływ na jakość życia na świecie. Zatem warto, by już jako nastolatkowie mieli świadomość, że nawet na etapie codziennych wyborów w sklepie, sposobu korzystania z wody, przetwarzania ­odpadów mogą przyczynić się do realizacji dwunastego Celu Zrównoważonego Rozwoju, którym jest Odpowiedzialna Konsumpcja i Produkcja. 
 

POLECAMY

Słownictwo:

sustainable consumption and production – odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
resource and energy efficiency – wydajność zasobów i efektywności energetycznej
sustainable infrastructure – zrównoważona infrastruktura
access to basic services – dostęp do podstawowych usług
green and decent jobs – ekologiczne i godne miejsca pracy
better quality of life – lepsza jakość życia
economic, environmental and social costs – koszty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne
economic competitiveness – konkurencyjność gospodarcza
reduce poverty – zmniejszyć ubóstwo
reduce resource use – zmniejszenie zużycia zasobów 
degradation and pollution – degradacja i zanieczyszczenie
supply chain – łańcuch dostaw
from producer to final consumer – od producenta do konsumenta końcowego


 

Klasa VII–VIII
Temat lekcji Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja – w jaki sposób możemy pomóc osiągnąć dwunasty Cel Zrównoważonego Rozwoju podczas wykonywania codziennych aktywności? Sustainable Consumption And Production – how can we achieve the 12 th Sustainable Development Goal due to everyday activities? 
Opis scenariusza Zajęcia mają na celu uzmysłowienie uczniom, w jaki sposób codzienne aktywności mogą przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców na całym świecie i rozwoju krajów globalnego Południa
Zagadnienia Odpowiedzialna konsumpcja, odpowiedzialna produkcja, Cele Zrównoważonego Rozwoju
Liczba godzin 45 minut
Pytanie kluczowe What does responsible shopping mean?
Cele zajęć
 • Dowiesz się, w jaki sposób możesz przyczynić się do realizacji dwunastego Celu Zrównoważonego Rozwoju – Odpowiedzialna Konsumpcja i Produkcja
Podstawa programowa I 2, 6, 7, 8, 11, 13; II 1–6; III 1–6; IV 1–4, 6, 8; V 2–4, 6, 8; VI 3, 4, 9; VII 4, 11; VIII 1–3; 
IX 1–2; XI, XII, XIII
Metody
 • Praca z filmem
 • Dyskusja
Formy pracy
 • Praca w parach
 • Praca w grupach
Środki dydaktyczne
 • Strona www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
 • Film SDG 12 “Responsible Consumption and Production” (1’48”) 
  www.youtube.com/watch?v=KFkM-s6hBsMPrzebieg lekcji

 • Wprowadzenie

1. Po podaniu uczniom celu lekcji i weryfikacji, czy jest dla uczniów zrozumiały, poproś ich o to, aby w parach odpowiedzieli na pytanie kluczowe: What does responsible shopping mean? Daj młodzieży czas na rozmowę w parach – ok. 4 minuty. Po ustaleniu odpowiedzi w parach poproś młodzież, by się nimi podzieliła (7 minut).

 • Praca właściwa 

2. Wyjaśnij uczniom, ma czym polega dwunasty Cel Zrównoważonego Rozwoju. Wyjaśnij nowe słownictwo. 
Sustainable consumption and production is about promoting resource and energy efficiency, sustainable infrastructure, and providing access to basic services, green and decent jobs and a better quality of life for all.
Its implementation helps to achieve overall development plans, reduce future economic, environmental and social costs, strengthen economic competitiveness and reduce poverty (...)3.
It’s also reducing resource use, degradation and pollution along the whole life cycle, while increasing quality of life. There also needs to be significant focus on operating on supply chain, involving everyone from producer to final consumer. This includes educating consumers on sustainable consumption and lifestyles (...)4.

3. Nawiąż do lekcji wcześniejszej na temat edukacji globalnej i wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju5 i przypomnij, że mówiliśmy wówczas o tym, że nawet robiąc zakupy, jesteśmy współzależni od reszty świata, dlatego powinniśmy być świadomi, że mamy wpływ na sposób realizacji dwunast...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy