Dołącz do czytelników
Brak wyników

Before the test

20 grudnia 2018

NR 8 (Grudzień 2018)

Jak „oswoić” mediację językową i zadania otwarte?

0 1220

Czy to w ogóle możliwe? Przed tegorocznymi ósmoklasistami postawiono niezwykle trudne zadanie – muszą przygotować się do egzaminu w ekspresowym tempie i, na ile to możliwe, „zaprzyjaźnić” się z nowymi typami zadań, które dotychczas nieoczywiste i mało popularne stanowią obecnie najtrudniejsze obszary testowe. Zadania otwarte oraz mediacja językowa będą wymagać od uczniów przede wszystkim swobodnej produkcji języka, przemyślanego transferu i przetwarzania informacji oraz samodzielnego myślenia. Umówmy się – dotychczas nie były to „mocne strony” znanych nam sprawdzianów i egzaminów. Podsumujmy – czas zaprosić na salony tzw. life skills.

Krótkie przypomnienie:

POLECAMY

 • W każdej części egzaminu ósmoklasisty znajdują się zadania OTWARTE (takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź) – stanowią one ok. 40% arkusza egzaminacyjnego i pojawiają się po raz pierwszy na egzaminie dla tej grupy wiekowej. 
 • W zadaniu nr 10 (rozumienie tekstu pisanego) – pojawia się zupełnie nowy typ zadania: transfer językowy/mediacja/przetwarzanie informacji, czyli uzupełnianie tekstu z lukami w języku polskim na podstawie tekstu w języku angielskim. Zadania te wymagają samodzielnego przetwarzania i interpretowania informacji oraz przekazania ich w poprawnej formie.

Przeanalizujmy zatem całkowicie nowe typy zadań otwartych pojawiających się w poszczególnych częściach egzaminu na podstawie przykładowego arkusza zamieszczonego na stronach Centralnej Komisji Edukacyjnej (źródło: //cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017).

 1. Rozumienie ze słuchu 
  Zadanie otwarte w tej części egzaminu polega na uzupełnieniu luk w tekście na podstawie informacji zawartych w nagraniu. Uczeń musi sam sformułować odpowiedź, przetworzyć informacje i znaleźć odpowiednie, pasujące słowa. Błędy językowe i ortograficzne są tutaj dopuszczalne, jeśli z odpowiedzi ucznia jednoznacznie wynika, że zrozumiał on informację.

 2. Znajomość funkcji językowych 
  Zadanie otwarte polega tutaj na uzupełnieniu w sposób spójny, logiczny i poprawny dialogu słowami lub wyrażeniami, które pojawiają się w określnym kontekście.

 3. Rozumienie tekstów pisanych 
  Z czterech zadań, które możemy znaleźć w tej części egzaminu, dwa będą miały charakter otwarty:
  W jednym z zadań uczeń musi uzupełnić w języku angielskim luki w zdaniach przetworzoną informacją z czytanki – odpowiedzi należy przytoczyć w zmienionej formie.


  Drugie zadanie ma zupełnie nieznaną dotychczas na egzaminach postać – uczeń musi dokonać transferu informacji z języka angielskiego na polski i uzupełnić przetworzonymi informacjami luki w tekście.

 4. Znajomość środków językowych 

To zadanie otwarte wymaga dużej elastyczności i operowania szerokim zakresem środków językowych oraz umiejętności transformacji elementów językowych. Może sprawić uczniom szczególną trudność, gdyż ten typ ­operacji językowej nie jest zbyt często ćwiczony w klasach IV–VIII, a wymaga się tutaj od autora pełnej poprawności gramatycznej i ortograficznej.

W każdym z powyższych typów zadań otwartych występują elementy tzw. text processing, czyli mediacji językowej. Występują one nie tylko w zadaniach otwartych, ale też w dobrze nam od dawna znanych zadaniach zamkniętych, w których uczniowie muszą w jakiś sposób przetworzyć tekst, czyli zrozumieć, zareagować, dobrać pasującą do kontekstu odpowiedź, np.:


Jak się zatem mają zadania otwarte oraz mediacja językowa do tzw. life skills (umiejętności niezbędnych w życiu) oraz tzw. life skills approach – podejścia kładącego nacisk na przygotowanie uczniów do wyzwań związanych radzeniem sobie w środowisku zawodowym, rodzinnym, społecznym? Tak naprawdę podejście to nie jest niczym nowym. To właściwa metodologia edukacyjna, nieograniczająca się tylko do przekazywania informacji, transmisji danych czy wykładu, lecz zachowująca równowagę między trzema komponentami: wiedza-wartości-umiejętności.
Jak więc zlikwidować obawy nauczycieli i uczniów dotyczące zadań otwartych i mediacyjnych, jak zachęcić do wytwarzania autentycznego języka, przetwarzania informacji i otwartej komunikacji? Poniżej kilka wskazówek w nurcie „life skills approach”:

 1. Mistakes are ok! – koniec z demonizowaniem błędów! Oczywiste jest, że w większości zadań egzaminacyjnych ocenie poddawana jest poprawność gramatyczno-leksykalna, ale dążenie do doskonałości i nieomylności to drugi i kolejny krok. Należy zacząć od „produkowania” języka, naturalnego transferu wiedzy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy