Dołącz do czytelników
Brak wyników

Speak up

9 kwietnia 2019

NR 10 (Kwiecień 2019)

O globalnej perspektywie na lekcjach języka angielskiego

0 658

Gdy zauważyłam, że coraz częściej podczas lekcji moi uczniowie pytają, do czego przyda im się wiedza z zajęć, postanowiłam poszukać sposobu, aby poszerzyć kontekst omawianych z nimi zagadnień. Z pomocą przyszła mi edukacja globalna, którą zainteresowałam się, biorąc udział w bezpłatnym warsztacie stacjonarnym i kursie e-learningowym w ramach projektu W świat z klasą1. Dzięki tym formom aktywności dowiedziałam się, jak pracować, by pokazać uczniom, że świat wokół nich jest różnorodny i wielokulturowy. Poznałam treści i formy pracy, dzięki którym moi podopieczni będą pielęgnować postawy szacunku i otwartości wobec tej różnorodności oraz kształtować w sobie poczucie odpowiedzialności, świadomość, że mają realny wpływ na to, w jakim świecie będą żyć oni i kolejne pokolenia.

Czym więc jest edukacja globalna? Jak podaje Centrum Edukacji Obywatelskiej, jest to część kształcenia obywatelskiego, która wyjaśnia, czym są współzależności, czyli „wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych”2. Co cenne – edukacja globalna zwraca uwagę na ich obecność w naszym codziennym życiu, obecność, której często jesteśmy nieświadomi. Bowiem czy zastanawiamy się nad tym, w jakim opakowaniu kupujemy żywność i jak to wpływa na zmiany klimatyczne na świecie? Czy fakt, na którą herbatę zdecydujemy się w sklepie podczas codziennych zakupów, ma wpływ na warunki pracy mieszkańców krajów globalnego Południa? Edukacja globalna ma na celu przygotowanie ludzi do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości, a włączanie jej do codziennego nauczania nie tylko daje odpowiedź na uczniowskie pytania o przydatność wiadomości opanowanych podczas lekcji, ale dodatkowo pozwala na przełamywanie stereotypów, kształtowanie krytycznego myślenia, spoglądanie na świat nie tylko z perspektywy globalnej Północy, ale i globalnego Południa3. Edukacja globalna przygotowuje młodych ludzi do stawiania czoła wyzwaniom współczesnego świata, a tych wyzwań jest coraz więcej. 

Chcąc przyczynić się do przygotowania uczniów do roli świadomych obywateli świata, rozpoczynamy w „Horyzontach Anglistyki” prezentację cyklu scenariuszy lekcji zgodnych z podstawą programową i włączających edukację globalną, by poszerzyć kontekst omawianych z uczniami na lekcjach języka angielskiego zagadnień o tematykę związaną z Celami Zrównoważonego Rozwoju, prawami człowieka, zmianami klimatycznymi i współzależnościami. 

Decydując się na opracowanie materiałów, uznałam, że najlepszym fundamentem w pracy uczniów z edukacją globalną podczas lekcji będą Cele Zrównoważonego Rozwoju. W każdym ze scenariuszy po kolei pokażę młodzieży, jakie podjąć działania, aby mieć konkretny wpływ na realizację owych celów. W 2015 r. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ i zawiera ona 17 Celów oraz 169 zadań, które mają być osiągnięte przez świat do 2030 r., by wyeliminować ubóstwo i głód na całym świecie, poprawić jakość życia i zdrowia, zapewnić edukację wysokiej jakości, doprowadzić do równości płci, zapewnić dostęp do wody i godziwych warunków sanitarnych oraz źródeł energii wszystkim ludziom, a także promować zrównoważony wzrost gospodarczy i godną pracę. Są to również działania mające na celu uprzemysłowienie, rozwój miast, zmniejszanie różnic między krajami, zapewnienie zrównoważonej produkcji i konsumpcji, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ochronę życia pod wodą i na lądzie, promowanie pokoju i sprawiedliwości oraz nieustanną pracę na rzecz globalnego partnerstwa4. Po lekcjach chcę pozostawić uczniów z refleksją, że przyszłość naszego świata jest w ich rękach i że mogą podjąć konkretne kroki, dzięki którym za kilka lat będą mogli powiedzieć, że przyczynili się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, czyniąc świat lepszym miejscem dla siebie i kolejnych pokoleń. 
 

POLECAMY

Słownictwo:

civic education – kształcenie obywatelskie
upbringing – wychowanie
global citizen – globalny obywatel
interdependence – współzależność
global education – edukacja globalna
Sustainable Development Goals – Cele Zrównoważonego Rozwoju
poverty – bieda
hunger – głód
health – zdrowie
well-being – samopoczucie 
quality – jakość
gender equality – równość płci
sanitation – urządzenia sanitarne
affordable – niedrogi 
decent work – godna praca
economic growth – wzrost ekonomiczny
industry – przemysł
reduce – zmniejszyć
inequalities – nierówności
justice – sprawiedliwość
partnership – partnerstwo


Scenariusz lekcji


 

Klasa VII–VIII
Temat lekcji Świat wokół nas – co wiemy o Celach Zrównoważonego Rozwoju? The world around us – what do we know about the Sustainable Development Goals?
Opis scenariusza Zajęcia mają na celu uzasadnienie obecności edukacji globalnej na lekcjach języka angielskiego poprzez wyjaśnienie uczniom, czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz uświadomienie, że mają realny wpływ na świat, w którym żyjemy i będą żyły następne pokolenia, i w efekcie, by dokonywali odpowiedzialnych wyborów
Zagadnienia Edukacja globalna, zrównoważony rozwój, Cele Zrównoważonego Rozwoju
Liczba godzin Jedna godzina lekcyjna
Pytanie kluczowe Twoje życie w roku 2030 – czy jesteś nastawiony optymistycznie czy pesymistycznie? Dlaczego? Your life in 2030 – are you optimistic or pesimistic? Why?
Cele zajęć
 • Dowiesz się, czym jest edukacja globalna i Cele Zrównoważonego Rozwoju
 • Dowiesz się, w jaki sposób możesz pozytywnie reagować na problemy współczesnego świata
Podstawa programowa I 13–14; II 1–2, 5; IV 2, 4, 6, 7; VI 3, 4, 9, 11, 13; VIII 1–2; IX 2, XI
Metody
 • Praca z filmem
 • Dyskusja
Formy pracy
 • Praca w parach
 • Praca w grupach
Środki dydaktyczne
 • Film What is sustainable development?Przebieg lekcji

 • Wprowadzenie

Po podaniu uczennicom/uczniom celów lekcji i sprawdzeniu, czy są zrozumiałe, poproś ich o to, aby w parach odpowiedzieli na pytanie kluczowe. Daj młodzieży czas na rozmowę w parach – około 5 minut. Po ustaleniu odpowiedzi w parach poproś młodzież, by się nimi podzieliła. Powiedz uczniom, że wrócicie do pytania kluczowego pod koniec lekcji, ponieważ – być może – odpowiedzi ulegną zmianie, gdy uczniowie zapoznają się z materiałem lekcyjnym (10 minut).

 • Praca właściwa 

Wyjaśnij uczennicom/uczniom, co oznacza edukacja globalna:

Global education is part of civic education and upbringing that helps to make people aware of the phenomena and interdependencies that connect people and places. Its aim is to prepare people to face the challenges of the world and all humanity5.

When we go shopping and buy a t-shirt, so
...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy