Dołącz do czytelników
Brak wyników

Speak up

21 grudnia 2017

NR 2 (Grudzień 2017)

Potrzeby uczniów na kursach Business English
jak ugryźć ten biznes?

0 769

Wraz z powstającymi na polskim rynku zagranicznymi korporacjami i wzrastającymi potrzebami współpracy międzynarodowej w świecie biznesu, coraz więcej osób decyduje się na kursy językowe w modelu Business English. Wbrew pozorom takie zajęcia nie różnią się od tych o tematyce ogólnej z wyłącznie używanym słownictwem. Kursanci Business English mają wyjątkowe potrzeby językowe, na które należy zwrócić uwagę, projektując programy nauczania i planując lekcje.
 

Twardy biznes. Czy aby na pewno?

Nauczycielom rozpoczynającym pracę z tego rodzaju kursami często wydaje się, że główną potrzebą uczniów jest zapoznanie się ze słownictwem nazywającym różnorodne, skomplikowane zjawiska ze świata biznesu, ekonomii i gospodarki. Takie przeświadczenie często, i nie bez przyczyny, budzi opór wśród anglistów, którzy są specjalistami w dziedzinie języka, zatem nie muszą być i najczęściej nie są ekspertami w funkcjonowaniu biznesu. Nie przygotowują nas do tego studia humanistyczne, kursy pedagogiczne ani doświadczenie w pracy w szkole. Mogłoby się więc wydawać, że nauczyciel prowadzący kurs BE musi podjąć się bardzo intensywnego procesu doszkalającego albo być prawdziwym pasjonatem tematyki biznesowej. 

POLECAMY

Tymczasem uczniowie na kursach BE to najczęściej osoby, które pracują lub planują pracę w środowisku, w którym komunikacja zawodowa odbywa się po angielsku. Większość z nich nie prowadzi teoretycznych dysput na temat strategii i prawideł działania wielkiej machiny biznesu. Te skomplikowane pojęcia nazywające zjawiska gospodarcze nie są dla nich pierwszorzędnie przydatne. Oczywiście praca na poszczególnych stanowiskach i w różnorodnych branżach wymaga używania precyzyjnych sformułowań, specyficznych dla danego sektora i działu, np. finanse, księgowość czy zasoby ludzkie. Zwykle jednak właśnie te słowa i wyrażenia są przez nich używane na porządku dziennym w korespondencji i komunikacji z klientami lub współpracownikami. Zatem to nie jest największym wyzwaniem uczniów BE.

 

Wsparcie, jakie jest przede wszystkim potrzebne uczniowi na kursach BE, nie dotyczy obszernej wiedzy z zakresu szeroko pojętego biznesu, a funkcji języka i usprawniania procesu komunikowania się.

 

O co zatem chodzi? Problemy większości osób używających języka angielskiego w środowisku zawodowym są związane z komunikacją jako taką. Wyzwania, jakie przed nimi stoją, to: jak wyrazić po angielsku to, co mam na myśli po polsku? Jak ze znanych mi słów zbudować zdanie i wypowiedź, która będzie poprawna i odpowiednio odebrana? Jak dostosować używane konstrukcje do kontekstu rozmowy? Jak operować językiem w taki sposób, by nie musieć skupiać się na błędach gramatycznych i braku słownictwa, tylko na sprawnej i efektywnej pracy? Jak widać, wsparcie, jakie jest przede wszystkim potrzebne uczniowi na kursach BE, nie dotyczy obszernej wiedzy z zakresu szeroko pojętego biznesu, a funkcji języka i usprawniania procesu komunikowania się.

Kilka istotnych elementów zajęć

Rozumienie ze słuchu
Nie trudno się domyślić, że o efektywności komunikacji w środowisku zawodowym decyduje stopień zrozumienia i umiejętność przekazywania informacji. Istotnym elementem kursu jest więc rozwijanie rozumienia ze słuchu z uwzględnieniem różnych narodowości i akcentów rozmówców. Częstą trudnością, jaką zgłaszają uczniowie pracujący w środowisku międzynarodowym, jest zrozumienie mowy partnerów biznesowych pochodzenia brytyjskiego, indyjskiego czy chińskiego. Nauczyciel powinien więc zadbać o eksponowanie uczniów na różnorodne materiały audiowizualne, niezależnie od ich kontekstu i tematyki. 

Umiejętność przekazywania informacji
Jeśli chodzi o umiejętność przekazywania informacji, wartościowym materiałem językowym okazują się być wyrażenia i konstrukcje gramatyczne z uwzględnieniem ich funkcji językowych. Strategia polegająca na wprowadzeniu do programu kursu w odpowiednim porządku sformułowań wyrażających prośby, podziękowania, sugestie, opinie spotyka się z dużym zainteresowaniem uczniów o średnim poziomie zaawansowania znajomości języka – podobnie uwzględnienie całej gamy innych funkcji w komunikacji. Uczniowie komunikujący się po angielsku w stopniu zaawansowanym doceniają szczególnie ćwiczenia uwrażliwiające na subtelności języka, a więc wyrażenia o różnym charakterze sformalizowania, nacechowaniu emocjonalnym czy język perswazji i dyplomacji.

Praktyczne użycie języka
Niezależnie od rodzaju elementów językowych analizowanych podczas zajęć, najważniejsze jest ich praktyczne użycie. Należy zwrócić uwagę na to, aby stworzyć uczniom właściwe warunki do odnajdywania użyteczności przedstawionego materiału i ćwiczenia nowych elementów w kontekstach zbliżonych do ich środowiska zawodowego. Doskonale sprawdzają się w tym celu ćwiczenia na odgrywanie ról, systematyczna wymiana korespondencji e-mailowej pomiędzy nauczycielem a grupą, prowadzenie zajęć lub ich fragmentów w formie spotkań biznesowych ze zmieniającą się rolą przewodniczącego czy przydzielanie uczniom indywidualnych zadań komunikacyjnych do wykonania podczas zajęć, np. przekonaj grupę do słuszności dodatkowej pracy domowej.

Wiedza instant
Bardzo ważne dla uczestników kursów BE jest praktyczne wykorzystanie zdobywanej na zajęciach wiedzy w rzeczywistych sytuacjach, które mają miejsce w ich środowisku zawodowym. Idealnie, jeśli uczniowie mogą nowe umiejętności wdrażać w życie natychmiast po wyjściu z sali lekcyjnej. Dlatego też szczególnym zainteresowaniem cieszą się tzw. gotowce, czyli modelowe sformułowania, elementy prezentacji czy kompozycje wiadomości e-mailowych. Są one gotowe do użycia po wprowadzeniu jedynie kosmetycznych zmian. Takie rozwiązania nie tylko usprawniają pracę uczniów, ale przede wszystkim dają im pewność siebie w komunikacji zawodowej. 
Ważną rolę pełni motywowanie uczniów do obserwacji i refleksji na temat swojej komunikacji zawodowej. Analizowanie sytuacji stanowiących wyzwania pozwala zdiagnozować obszary wymagające szczególnego nacisku, np. w postaci wprowadzenia modelowych sformułowań i kompozycji. Zainteresowanie nauczyciela rzeczywistym użyciem języka angielskiego poza salą lekcyjną skutkuje również większą uwagą uczniów na wdrażanie nowych elementów językowych w ich aktywny zasób słów i konstrukcji.

Autentyczność 
Nic tak nie demotywuje uczniów kursów BE, jak nauka języka na podstawie nieautentycznych i nieaktualnych materiałów. Ma to ścisły związek z potrzebą zdobywania praktycznych i funkcjonalnych umiejętności. Uczniowie, którzy na co dzień stykają się z różnymi sytuacjami komunikacyjnymi w środowisku zawodowym, są szczególnie wrażliwi na fałsz w materiałach językowych, np. gdy w modelu konwersacji współpracownicy używają zwrotów o wysokim stopniu sformalizowania. Jeżeli podręcznik wiodący zawiera elementy pozbawione autentyczności, warto je zastąpić materiałami, którymi dysponują uczniowie, np. prosząc ich o podzielenie się treścią rzeczywistej korespondencji e-mailowej, w której uczestniczyli. Innym rozwiązaniem jest krytyczne podejście do przedstawionego materiału i dyskusja z uczniami nad elementami, które by w nim zmienili, gdyby dotyczył prawdziwej sytuacji zawodowej. 
Problem zdezaktualizowania materiałów w podręcznikach jest dość powszechny, szczególnie w sferze Business English, ze względu na niesamowicie dynamiczny rozwój technologii, która ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wraz ze zmieniającymi się modelami biznesowymi i trendami w zarządzaniu i komunikacji w firmach następuje ewolucja języka, w ramach którego pewne elementy leksykalne zmieniają lub rozszerzają znaczenie albo są tworzone zupełnie nowe. Wszystkie zmiany w języku i jego funkcjonowaniu zachodzą najpierw w rzeczywistym użyciu, czyli w świecie naszych uczniów, a dopiero później są wprowadzane do materiałów dydaktycznych. Dlatego niezwykle ważne jest korzystanie z autentycznych materiałów, takich jak czasopisma biznesowe, portale o tematyce działań biznesu czy strony internetowe poszczególnych firm. Te źródła podają również najbardziej aktualne info...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy