Dołącz do czytelników
Brak wyników

Horyzonty anglistyki

28 maja 2018

NR 4 (Kwiecień 2018)

Efektywny nauczyciel, czyli „sześć przykazań skutecznego belfra”

0 1265

Jakiś czas temu poprosiłam grupę nauczycieli, aby podali synonimy do słowa „efektywność”. Chodziło przede wszystkim o efektywność w rozumieniu edukacyjnym – z czym się ona kojarzy, co dokładnie oznacza w przełożeniu na nasze nauczycielskie obowiązki. I oto na podium  pojawiły się następujące słowa:
▶         skuteczność,
▶         sukces,
▶         produktywność.

Przedstawiono również inne skojarzenia,  jak: osiąganie celów, rezultaty, satysfakcja, motywacja, spełnienie, widoczne skutki i inne. Pojawia się zatem pytanie, czy możemy „wyrobić” w sobie takie nawyki, aby nasze nauczycielskie działania mogły być określone mianem skutecznych, produktywnych i efektywnych? Oczywiście, że tak! Poniżej kilka pomysłów na dobry początek, który – przy odrobinie samozaparcia i gotowości na zmiany – na pewno zakończy się sukcesem.

EFEKTYWNY NAUCZYCIEL

Potrafi wyznaczać cele edukacyjne i skutecznie realizować je wraz z uczniami

POLECAMY

„Przystępując do planowania lekcji, zadaj sobie pytanie: PO CO JA TEGO UCZĘ MOICH UCZNIÓW?” (Danuta Sterna)1.

Cel to stan, który chcemy osiągnąć, realizując dane kroki. Jeśli potrafimy go właściwie wyznaczyć i nazwać – łatwiej dobierzemy odpowiednie działania, zgodnie z potrzebami naszych uczniów. Co więcej, uczniowie powinni być poinformowani o celach zajęć i być w stanie stwierdzić, czy po lekcji zostały one osiągnięte. „Uczenie się ukierunkowane na cel wymaga, by nauczyciel wiedział, do czego zmierza, prowadząc lekcję i zapewnił warunki, by tę świadomość zyskali również jego uczniowie. Owe ścieżki do celu muszą być dla uczniów jasne”2

Jak to zrobić? Podczas wyznaczania celów, weźmy pod uwagę kilka spraw:

▶         cele powinny być konkretne, jasne i realne (możliwe do osiągnięcia),
▶         nie powinno być ich zbyt wiele,
▶         powinny być podane językiem zrozumiałym dla ucznia – tak, aby na końcu lekcji potrafił określić, czego się nauczył i w jakim stopniu opanował materiał..

Wszystko po to, aby odejść od encyklopedyzmu i wszechobecnego uczenia „pod egzamin”, a skupić się na wyrabianiu w młodych ludziach kluczowych umiejętności XXI wieku.

Daje konstruktywną informację zwrotną

„Informacja zwrotna to szczególny kontakt nauczyciela z uczniem mający pomóc uczniowi w uczeniu się”3. Na niej opiera się idea oceniania kształtującego.

Najczęściej przybiera formę komentarza pisemnego lub ustnego do pracy ucznia. Najważniejsze, aby posiąść umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, gdyż jego skutkiem będzie utrwalenie pozytywnych zachowań, wyeliminowanie niepoprawnych, przy jednoczesnym wzmocnieniu motywacji bez „podcinania skrzydeł”. To ona zagwarantuje efektywną pracę naszych uczniów i jej owoce.

Efektywny feedback:
▶    doceni i pokaże dobre strony pracy ucznia,
▶    odnotuje to, co wymaga poprawy (przy jednoczesnym wskazaniu sposobu, drogi),
▶    wskaże, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

Wie, jak uczyć (się) w zgodzie z mózgiem„Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela” (Manfred Spitzer)

Coraz większa wiedza i świadomość w środowisku edukacyjnym na temat tego, czym jest neurodydaktyka, wskazuje na to, że ta dziedzina jest niezwykle potrzebna, niezbędna do stworzenia nowego modelu edukacji i odejścia od nauczania podawczego. Celem „brain friendly learning”/„brain compatibile learning” jest dostarczenie nauczycielom, uczniom, rodzicom i studentom wiedzy na temat przebiegu procesów uczenia się i zapamiętywania. Efektywny nauczyciel powinien wiedzieć, co steruje uwagą ucznia, co powoduje, że mózg jest pobudzony, a co go wyłącza. Nauczyciel jest skuteczny, jeśli tak zorganizuje proces dydaktyczny, aby zaangażować do procesu myślowego obie półkule mózgu – wtedy nie istnieje siła, która mogłaby ten proces zahamować.

Efektywnie prezentuje materiał, zna i stosuje skuteczne metody pracy z uczniami

Patrz pkt 3! Skuteczne metody i efektywne sposoby prezentowania materiału zawsze powinny być „brain friendly”. Co to oznacza? Nasz uczeń, aby uczyć się efektywnie,  musi się ruszać, doświadczać zmysłami, pracować 
w grupie i analizować informacje, planować i projektować własne myślenie. Musimy mu stworzyć okazje do krytycznego myślenia i pozwolić samodzielnie wyciągać wnioski. Jest wiele metod i programów spełniających powyższe kryteria, m.in.:
▶    CLIL (Content and Language Integrated Learning) – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (metoda szeroko opisana przeze mnie w nr. 1 „Horyzontów Anglistyki”),
▶    metoda projektu edukacyjnego,
▶    LdL (niem. Lernen durch Lehren – uczenie się poprzez nauczanie)  – metoda prowadzenia lekcji, w której rolę nauczyciela przejmują uczniowie,
▶    Flipped Classroom – „odwrócone nauczanie” – zmiana modelu lekcyjnego i zaczynanie „od końca”, czyli pracy w domu,
▶    narzędzia TOC (Theory of Constraints – Teoria Ograniczeń) – program wspierający rozwój myślenia krytycznego u dzieci, młodzieży i dorosłych.
John Hattie w Widocznym uczeniu się dla nauczycieli tak określa efektywnego nauczyciela eksperta: „W ich przypadku wiedza ta (wiedza na temat zagadnień związanych z programem czy ze strategiami nauczania) jest bardziej zintegrowana: łączą wprowadzanie nowych partii materiału z wiedzą, którą uczniowie już posiadają; potrafią odnieść bieżące zagadnienia do innych przedmiotów w programie nauczania i są w stanie sprawić, że prowadzone przez nich lekcje są niepowtarzalne, ponieważ potrafią je zmieniać, łączyć i wzbogacać, w zależności od potrzeb uczniów 
i własnych celów nauczania”4.

Skutecznie zarządza sobą (i uczniami) w czasie

Każdy efektywny nauczyciel (i uczeń) powinien znać tę krzywą, jeśli zależy mu na wiedzy dotyczącej tego, dlaczego i jak często warto powtarzać nowopoznany materiał. Krzywa zapominania (krzywa Ebbinghausa) przedstawia bowiem zależność między ilością przechowywanej informacji w pamięci a upływem czasu, jaki nastąpił od momentu ich zapamiętania. Im dłuższa przerwa, tym gorzej pamiętamy. Informacje te dadzą nam zatem wiedzę na temat tego, jak często organizować powtórki, jak planować częstotliwość zajęć lub jak ważne jest systematyczne powtarzanie materiału przez naszych uczniów.

Często czujemy się przytłoczeni ogromem zadań i zajęć, obowiązkó...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy